اخبار ورزشی » چالش جالب راموس به خاطر پانزده ساله شدن دوران فوتبالش