اخبار ورزشی » وینیسیوس یکی از سرشناس ترین جامانده های جایزه کوپا