اخبار ورزشی » لیست مازاد زیدان به تدریج مشخص می شود: از بیل تا ماریانو، سبایوس و مارکوس